Privacy Policy

Fysiotherapie Skipsleat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Om uw behandeling uit te kunnen voeren houdt Fysiotherapie Skipsleat een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Dit wordt gedaan in een elektronisch patiëntendossier  (  InEpd.)

Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens (Wbp)  van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patiënt.

Fysiotherapie Skipsleat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,

Het doel van het elektronisch patiëntendossier (EPD) is:

–    registratie van de geleverde zorg binnen de fysiotherapie praktijk

–    naslag voor behandelend fysiotherapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde  zorg te kunnen leveren

–     mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten

–     mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen

  1. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

In het EPD worden de volgende gegevens opgenomen

  • Personalia / identificatiegegevens
  • financiële en administratieve gegevens
  • (para)medisch / psychologische gegevens.

Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het EPD vastgelegd.

PATIËNTTEVREDENHEID:

Binnen de praktijk wordt de patiënttevredenheid van patiënten systematisch en automatisch gemeten via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door Mediquest     (een extern geaccrediteerd bureau voor onderzoeksdiensten) verzonden, en op een geanonimiseerd niveau verwerkt. U zult hierover  tijdens de laatste behandeling meer uitleg krijgen  en uw toestemming zal  hiervoor gevraagd worden. Uw email adres wordt in het EPD ingevuld. Na afloop van de behandeling zult u een vragenlijst via de email toegezonden krijgen. Indien u geen email adres heeft bieden wij de mogelijkheid de vragenlijst bij ons in de praktijk in te vullen. Indien u geen toestemming geeft hiervoor, zult u geen vragenlijst ontvangen. Wanneer u over dit onderzoek nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan uw behandelende fysiotherapeut

BEWAARTERMIJN:  Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 15 jaar gearchiveerd .Daarna worden ze vernietigd

  1. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

De gegevens binnen het EPD worden geheim gehouden voor onbevoegden  door het gebruik van een geautoriseerde toegang tot het EPD. Deze geautoriseerde toegang is beveiligd middels wachtwoorden en gebruikersnaam

Omdat fysiotherapie Skipsleat een solisten praktijk is zijn er geen andere personen     die toegang hebben tot de gegevens die in onze EPD zijn opgenomen

  1. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Gegevens van patiënten worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor  toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken

  1. Inzagerecht

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

  1. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 Als Fysiotherapie Skipsleat zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ondergenoemde gegevens. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen onze fysiotherapie praktijk, kenbaar maken. Zie hiervoor elders op deze website

Contactgegevens

Fysiotherapie Skipsleat
Dek 13
8502 BS Joure
info@fysiotherapie-skipsleat.nl